กลยุทธ์ของ Tipco Go Inter

posted on 07 Sep 2009 22:52 by interbrand-beverages in Tipco

สำหรับกลยุทธ์ที่ทิปโก้จะนำไปใช้ในประเทศต่างๆนั้น ต้องมีการวางแผน และการดำเนินงานที่ดี โดยคำนึงถึงแบรนด์เป็นอันดับแรก สร้างองค์กรให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทิปโก้เป็น Global brand ที่เข้มแข็งด้วยจุดยืนที่ชัดเจน ในการนำเสนอเรื่องของสุขภาพ คือ “Tipco Nutritional Innovation” หรือ ทิปโก้... โภชนาการก้าวล้ำ

การเปิดตลาดที่ใหญ่ขึ้นต้องมีการทบทวนการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ  ทิปโก้มีนโยบายขยาย Line สินค้าเพื่อสุขภาพให้มีความหลากหลายมากขึ้น และได้มีการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ เช่น การดีไซน์ฝาเปิดแบบใหม่ที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

กลยุทธ์ที่จะใช้ในประเทศต่างๆ เราจะเน้นในเรื่องของสุขภาพ เนื่องจากผู้บริโภคมีความใส่ใจในเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น และผลิตภัณฑ์จะไม่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงส่วนผสมใดๆ แต่จะเป็นการเสริมความรู้ใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์ของสินค้าเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ โดยอาจใช้ในรูปการกล่าวอ้างบนฉลาก  

 

ทุกประเทศจะมีการใช้กลยุทธ์ที่คล้ายๆกัน นั่นก็คือควรจะเจาะสินค้าไปยังร้านอาหาร ภัตตาคาร และซุปเปอร์มาร์เกต เนื่องจากว่า ผู้บริโภคทุกประเทศที่กล่าวมานั้น นิยมออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านกันมากขึ้น และควรจะเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ชายและผู้หญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี และเป็นบุคคลวัยทำงาน เนื่องจากคนกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า และบริการ รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการ และยังชอบใส่ใจดูแลสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ ส่วนสื่อที่จะใช้ในประเทศต่างๆนั้น ก็จะมีสื่อโฆษณาทางทีวี เพราะน่าจะเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย, สื่อ ณ จุดขาย ให้มีการจัดบูธเพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองชิม และให้คำแนะนำเกี่ยวคุณประโยชน์ของตัวสินค้าตามซุปเปอร์มาร์เกต เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึง และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้ามากขึ้น 

  

ช่องทางการจัดจำหน่ายที่สำคัญของตลาดในประเทศต่างๆ ก็คือ ร้านอาหาร ร้านค้าสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เกต ผู้ค้าส่ง แต่ส่วนใหญ่จะเลือกใช้ช่องทางผ่านผู้แทนจำหน่ายหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าส่ง เนื่องจากตัวแทนจำหน่ายประเภทนี้จะมีคลังสินค้าที่สามารถเก็บสินค้าก่อนจะกระจายสินค้าไปยังซุปเปอร์มาร์เก็ต  ช่องทางการจัดจำหน่ายนี้เหมาะกับผู้บริโภคที่ชอบทดลองสินค้าใหม่ๆ และปัจจัยที่จะช่วยให้สินค้าประสบความสำเร็จได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ ส่วนผสมที่ได้รับการยอมรับ ความเข้าใจในประโยชน์ที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าที่น่าเชื่อถือ ซึ่งถือได้ว่า ทิปโก้มีคุณสมบัติในเรื่องนี้อยู่มาก

ด้านการวางตำแหน่งสินค้าทิปโก้ อาจจะต้องมีการวางตำแหน่งใหม่ (Reposition) เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อจับกลุ่มเป้าหมายวัยต่างๆ ในแต่ละประเทศ และใช้ภาพยนตร์โฆษณาที่สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้โดยเฉพาะ และการสร้างคุณภาพของสินค้าถือเป็นปัจจัยสำคัญ เพราะไม่ว่ากลุ่มเป้าหมายจะอยู่ในระดับใดก็ตาม หากสามารถนำเรื่องคุณภาพมาเป็นจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ เชื่อว่าจะมีโอกาสที่ดีในการเป็นผู้นำตลาด เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ

 

จากที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าทิปโก้มีโอกาสที่จะนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดในต่างประเทศได้ โดยสินค้าที่น่าสนใจคือสินค้าจำพวกน้ำผักผลไม้ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เนื่องจากทิปโก้เป็นแบรนด์เครื่องดื่มที่เน้นเรื่องสุขภาพ ดังนั้นทิปโก้น่าจะได้รับการยอมรับจากตลาดโลกมากขึ้น ทั้งในด้านความคุ้มค่า ด้านคุณภาพ และด้านคุณค่าของน้ำผักผลไม้ และเมื่อผู้บริโภคได้บริโภคแล้วก็จะเกิดประโยชน์กับร่างกาย 

            สรุปได้ว่า หากทิปโก้สามารถเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคชาวต่างชาติได้ ก็มั่นใจได้ว่า ทิปโก้จะสามารถเป็น Global brand และแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดด้านสินค้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศต่างๆ ได้อย่างแน่นอน  

Comment

Comment:

Tweet