กลยุทธ์ Go Inter?

posted on 27 Aug 2009 14:22 by interbrand-beverages in M-150

         จากแคมเปญ “It works” ของ M-150 นั้น การที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดนั้น ต้องทำการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการสื่อสารแบบ Slice of Life นำเรื่องราวในชีวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมาย ใช้มุมมองที่ทันสมัย แสดงถึง M-150 ให้เป็นเครื่องดื่มคู่ใจกับผู้บริโภค M-150ไม่เพียงแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้พลังงาน แต่ยังให้ความพึงพอใจกับผู้ดื่มทุกคนที่ต่างต้องยอมรับ และยกนิ้วให้กับM-150…It works!


         โดยด้วยอัตราการเติบโตของตลาดในภูมิภาคเอเชียที่ถึงจุดอิ่มตัว M-150จึงต้องทำการเบนเข็ม มุ่งไปเจาะตลาดในแถบทวีปยุโรปให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในแถบยุโรปอัตราการเติบโตของตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดย M-150 ต้องทำการปรับรสชาติ และรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงตลาดยุโรปได้ง่ายยิ่งขึ้น ใส่ความทันสมัย และรูปลักษณ์ที่ชัดเจนลงใน M-150

 

 

            ในบางประเทศมีอัตราการนำเข้าสินค้าค่อนข้างสูง การที่เราจะทำการตลาด โดยที่ต้นทุนของสินค้าสูงจึงเป็นเรื่องที่ยาก และส่งผลถึงงบประมาณที่จะนำมาใช้ในการบุกตลาดในประเทศนั้นๆอีกด้วย จึงมีความจำเป็นที่ต้องเปิดโรงงานผลิตในต่างประเทศ หรือการว่าจ้างให้โรงงานท้องถิ่นเป็นผู้ผลิตในรูปแบบ OEM  ทั้งนี้นอกจากจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นได้แล้ว ยังสามารถสร้างโอกาสขยายตลาดในประเทศที่ทำการตั้งโรงงานได้อีกด้วย

 

 

            ด้วยการที่ M-150 มุ่งเจาะประเทศในแถบยุโรปแล้วนั้น เราจึงเลือกประเทศที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น แต่มีปัจจัยที่น่าลงทุน และเหมาะสมกับ M-150 นั่นคือ บราซิล อินเดีย ไนจีเรีย

 

 

 

 

ประเทศบราซิลเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกา และใหญ่ที่สุึดเป็นอันดับ 5 ของโลก มีประชากร 181.8 ล้านคน ตลาดเครื่องดื่มประเภทให้พลังงาน ในภูมิภาคอเมริกาใต้ขยายตัวได้อีกมาก โดยเฉพาะในบราซิลมียอดจำหน่ายประมาณ 50 ล้านหน่วย ซึ่งมีมูลค่าตลาด 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,800 ล้านบาทต่อปีรัฐบาลบราซิลอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มพลังงานได้อย่างเสรี โดยสำหรับการทำลาดควรทำการตลาดเจาะผู้บริโภคในระดับกลางและล่างเป็นหลัก และในการลงทุนซื้อที่ดินในประเทศบราซิลไม่ค่อยมีกฎข้อบังคับกับชาวต่างชาติ ทำให้การลงทุนตั้งโรงงานเป็นเรื่องที่ง่ายในการดำเนินการ ในด้านการเปิด ปิดร้านค้านั้นไม่มีกฎข้อบังคับ ทำให้ง่ายต่อการจัดจำหน่าย โดยการทำการบุกตลาดครั้งนี้คู่แข่ง Made in Brazil คือ V!be ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคในบราซิลอย่างมาก เนื่องด้วยVibe เป็นแบรนด์แท้ๆของบราซิล และมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย โดย Vibe มุ่งเจาะกลุ่มวัยรุ่นเป็นหลักอีกด้วย

 

 

 

            ประเทศอินเดียแม้ว่าจะมีรายได้ต่อคนไม่สูงมากนัก แต่เนื่องจากอินเดียมีจำนวนประชากรมาก ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงาน อินเดียมีประชากรมากกว๋า 1.15 ล้านคน หรือ มากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน ทั้งนี้กว่ารอยละ 80 มีอายุนอยกวา 45 ป สัดส่วนของประชากรวัยทํางานเพิ่มสูงสุดขึ้น GDP มีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการคาดการณ์วา ภายในป 2575 เศรษฐกิจของอินเดียจะโตเป็นอันดับ 3 รองของโลก อินเดียจะเป็นตลาดเกิดใหมที่มีขนาดใหญในอนาคต ด้วยปัจจุบันรายได้ของประชากรยังมีน้อยผลิตภัณฑ์รูปแบบผงที่มีต้นทุนในการผลิตต่ำกว่ารูปแบบขวดก็น่าจะเหมาะในการตีตลาดในอินเดีย โดยคู่แข่งที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคอย่างสูง คือ Rhino's ซึ่งเป็นแบรนด์จากแคนนาดา และยังเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศแถบยุโรป เป็นถึงแบรนด์ลำดับ 2 ของโลกตลาดเครื่องดื่มชูกำลัง

 

  

ประเทศไนจีเรียเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกา มีประชากรมากถึง 135 ล้านคน ประชากรไนจีเรียมีกำลังซื้อสูง ทำให้โอกาสในการรุกตลาดมีมาก ประชากรประกอบอาชีพในการทำเหมืองแร่ และบ่อน้ำมัน ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องใช้แรงงาน โดยมีสัดส่วนร้อยละ 40 ของประชากรทั้งหมด ทำให้เหมาะกับการทำการตลาดในระดับกลาง-ล่าง ของ M-150 รัฐบาลไนจีเรียส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติมาลงในประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างการว่าจ้างคนงานชาวไนจีเรียให้มีอาชีพเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้การที่ค่าว่าจ้างแรงงานถูก ทำให้การตั้งโรงงานในประเทศไนจีเรียของ M-150 น่าจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูก กว่าการนำเข้าสินค้ามาจากประเทศไทย ที่ต้องเสียภาษีการนำเข้าสินค้าที่สูงกว่า และในการลงทุนนั้นรัฐบาลยังมีนโยบายลดย่อนภาษีให้กับผู้ที่ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไนจีเรียอีกด้วย ทั้งนี้ตลาดอาหาร และเครื่องดื่มในประเทศไนจีเรียมีอัตราการเติบโตสูง เพราะมีผู้บริโภคจำนวนมาก อีกทั้งอากาศร้อนในประเทศทำให้เครื่องดื่มเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค  ด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้ M-150 ควรลงทุนบุกตลาดในประเทศไนจีเรีย โดยมีคู่แข่งที่สำคัญคือ Power Horse ที่เป็นที่นิยมอย่างสูงตาม Nigeria's bars and nightclubs และมีการทำ Promotion อย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับในประเทศไนจีเรียอย่างต่อเนื่อง

 

 

Comment

Comment:

Tweet